Denver Hmong Alliance Church
Publishing Ministry Vo. 3

Kevntseeg (Faith)

Thaus u muaj ob yawm sis thaam nyob rua huv xuvtoojcua, tes Amos txawm nug Andy has tas, “Yog lecaag koj ho muab cov stamps ko lu rua ntawm koj hauvsab?” Andy teb has tas, “Nwg yog cov stamps rua tuberculosis.” Amos nug ntxiv has tas, “Koj has le ko yog nwg txhais lecaag?” Andy teb has tas, “ Txhua txhua xyoo kws puab muag cov tuberculosis stamps, mas kuv moog rua nraag tsev xaa ntawv hab yuav ib co lug lu rua ntawm kuv hauvsab, hab txij thaus ntawd lug kuv tsi tau mob tuberculosis le.”

Nuav yog ib qhov lug pivtxwm kws coob tug tuabneeg xaav has tas kevntseeg (faith) yog zoo le ntawd. Nwg yog ib tug mojzeeg ntawm txuj kevntseeg, kuas nwg yog ib qho kevntseeg kws casab tsi tau rua, hab yog qhov kevntseeg kws tsi tau lub fwjchim. Txawm le ntawd los naj nub nwgnuav tuabneeg feemcoob txujkev xaav rua txuj kevntseeg mas puab pheej xaav has tas yog yug ruaj sab tau rua ib yaam kws yug muaj hab ua kuas yaam ntawm ua tau dlejnum zoo tes yaam ntawd yuav paab kuas yug ua tau txhua yaam, tsi has yog nyob rua huv yug txuj kev xaav lossis yug teg dlejnum. Txujkev xaav nuav yeej muaj nyob rua huv cov kws tsi ntseeg Vaajtswv hab cov ntseeg Vaajtswv huv tuabsi.

“Kevntseeg” yog ib lu lug kws tseemceeb heev nyob rua huv tug ntseeg Yexus lub neej hab yog ib qho timkhawv rua txhua tug kws nyeem Vaajtswvtxujlug. Lu lug nuav yeej muaj nyob rua huv Vaajtswvtxujlug yuavlaug yog txhua nplooj ntawv pib ntawm phoo Chivkeeb moog txug rua phoo Tshwmsim, rua qhov kevntseeg yog lub zug kws ua rua tuabneeg tau txais txhua yaam lug ntawm Vaajtswv.

Lawv le phoo Henplais has, yog tsi muaj kevntseeg yeej ua tsi tau hum Vaajtswv sab. Nwg tsi yog nyuaj xwb, kuas yeej ua tsi tau kag le. Yeej ua tsi tau ib zag le. Yog tsi muaj kevntseeg peb yeej tsi tau txais ib yaam dlaabtsi ntawm Vaajtswv. Yog tsi muaj kevntseeg txhua yaam kev cog lug kws muaj fwjchim nyob rua huv Vaajtswvtxujlug los yeej tsi muaj qaab hau dlaabtsi le. Yog le, kevntseeg txha le dlhau lug ua lub zug kws luj nyob rua huv txujkev qha Vaajtswvtxujlug.

Nwg yog ib lub suab kws ntxhe tau meej rua txhua lu lug nug kws peb muaj ntsig txug kevntseeg, xwsle:

Yuav ua lecaag tuabneeg txha le ntseeg has tas Vaajtswv mob sab txug tej tug tuabneeg?

Vaajlugkub Tshab mas has tau txau kuv sab kawg le, kuas nwg muab tsi tau txujkev casab rua kuv, tsi muaj qhov kws kuv tuav tau ruaj, hab tsi muaj qhov kws ua rua kuv zoo sab. Koj nthuav rua peb txug tej yaam kws zoo kawg le, kuas peb cov nuav leej twg yuav ua tau kuas tej ntawd dlhau lug ua qhov tseeb rua peb?

Peb yuav muaj peevxwm ntseeg ntau npuam lecaag txug lub fwjchim ntawm txuj kevntseeg?

Tej kev xaav kws zoo le nuav yog tej kev xaav kws coob leej ntau tug muaj ntsig txug txuj kevntseeg. Qhov teebmeem rua cov tuabneeg kws xaav le nuav, yog puab pheej saib rua puab txuj kevntseeg hab pheej tshawb saib puab txuj kevntseeg zoo lecaag. Pheej xaav has tas yog puab totaub has tas kevntseeg yog dlaabtsi, puab yeej yuav muaj peevxwm ua tau kuas muaj kevntseeg tshwm tuaj.

Qhov teebmeem yog le nuav. Qhov kws ua rua peb xaav tsi thoob txug kevntseeg mas yog le nuav, txawm yog nwg tseemceeb kws peb yuavtsum tau ntsib hab pum tej kws tshwm lug ntawm kevntseeg kws yog lug ntawm Vaajtswv lug, los thaus kws peb pib lug tshawb txug kevntseeg nyob rua huv peb lub neej nwg cale npluj taag lawm, nwg cale yaa tawm ntawm qhovrais moog lawm. Peb yeej nrhav tsi tau nwg nyob qhov twg le lawm, peb yeej taw teg tsi tau rua le lawm. Peb yeej muab tsi tau nwg nas ca rua ntawd rua peb saib. Peb yeej tsi muaj peevxwm muab nwg cais tau meej meej has tas zoo lecaag. Qhov laajthawj mas yog vim has tas nyob rua huv txuj kevntseeg tugkheej mas yeej tsi muaj nuj nqes dlaabtsi nyob rua huv.

Qhov tseeb mas nwg yeej tshwmsim tsi tau lug ntawm nwg tug kheej. Yog le thaus kws peb lug moog tshawb nrhav txug nwg, nwg txha le tsi nyob ntawd lawm. Qhov nuav zoo ib yaam le kws peb xuas peb txhaisteg rov moog ntsab tug taub teg kws nyob ntawm saab teg ntawd. Mej sim tsaa mej tug taub teg hab xuas mej saab teg ntawd rov moog ntsab mej tug taub teg saib mej puas ntsab tau? Yeej tsi tau ib zag le. Qhov nuav zoo ib yaam le qhov kws peb pheej tshawb nrhav saib peb puas muaj kevntseeg ntaag.

Qhov laajthawj rua qhov nuav mas vim has tas kevntseeg nwg tsuas tshwm muaj tau rua thaus kws peb tsaa peb lub qhovmuag saib moog rua qhov tseeb kws txuj kevntseeg txawb rua xwb. Thaus kws peb saib rua qhov tseeb tes kevntseeg cale lug le xwb. Qhov kws yooj yim tshaajplawg rua tuabneeg ua tes yog ntseeg (believe). Kuv nov ntau zag kws tuabneeg pheej has tas “Kuv tsi muaj peevxwm ntseeg” lossis “Kuv ntseeg tsi tau.” Kuas qhov “ntseeg” yeej yog ib qhov kws txawm muaj nyob rua huv tuabneeg hab yeej yog ib qho kevcai kws nyob nrug rua tej dlejnum kws tuabneeg ua.
Nyob rua huv Henplais 11:6 mas nwg has le nuav“Hab yog tsi muaj kevntseeg yeej ua tsi tau hum Nwg sab. Rua qhov tug kws xaav lug cuag Vaajtswv yuavtsum ntseeg has tas yeej muaj Vaajtswv tag hab Nwg muab nqe zug rua cov kws nrhav Nwg.” (RSV)

Yog muab has kuas meej nua tes qhov nuav yog theem kws qeg tshaajnplawg nyob rua huv txuj kevntseeg. Nwg yog ib yaam kws yuavtsum muaj nyob rua huv tuabneeg lub neej, nwg yog qhov kws ua kuas tuabneeg luj hlub hab moog txais tau qhov kws Vaajtswv npaaj tseg. Yog muab ua dlua lwm lu lug has nua tes kevntseeg yog qhov kws ua kuas tuabneeg moog txais tau txujkev cawmdlim. Yog has tas peb txaav tsi tau moog ti Vaajtswv peb yeej tsi muaj peevxwm dlim tau. Yog le nuav yog has tas kevntseeg yog ib yaam kws tuabneeg yeej tsi muaj peevxwm ua tau le, tes tuabneeg yeej yog tug kws nyob saab nrau txujkev cawmdlim hab yeej txais tsi tau txujkev cawmdlim, kuas qhov nuav tsi tseeb.

Txhua tug tuabneeg yeej muaj peevxwm ntseeg. Vaajtswv yeej tsim tuabneeg lug zoo le ntawd. Tuabneeg yeej muaj tug xeebceem kws txawj ntseeg, vim nwg raug tsim kuas txawj vaamkhom txug lwm yaam. Qhov ntawd yog qhov kws ntseeg, hab thaus kws peb nqeg teg ua dlej ua num tes kevntseeg cale tshwm muaj lug nrug teg dlejnum kws peb ua le lawm.

Txhua nub kws peb ua dlej ua num peb yeej ua nrug txuj kevntseeg. Thaus peb nyob quastsawg rua sau lub rooj los tub yog vim peb ntseeg has tas lub rooj ntawd yeej khov rua peb nyob. Thaus kws peb nkaag moog nyob rua huv ib lub tsev los tub yog vim peb ntseeg has tas lub tsev ntawd yeej khov hab yuav tsi pob lug tsuam peb. Taag peb lub neej peb yeej ua neej nyob nrug txuj kevntseeg kws yeej tsi muaj qhov xaus. Yog le, kevntseeg yog ib qhov kev teb rua peb tug ntsujplig kws nwg yeej cale tshwm nwg lug le lawm xwb (Automatic response).

Qhov teebmeem mas yog peb yuavtsum cog peb qhov kev xaav rua sau qhov tseeb, rua qhov qhov kws ua kuas tuabneeg teg dlejnum tshwm lug yeej tshwm lug lawv tuab txuj lw. Peb yeej tsi muaj peevxwm muab tau povthawj rua ib yaam dlaabtsi uantej kws peb tub ntsib hab pum yaam ntawd taag lawm.

Yog le nuav, lub tswvyim kws tuabneeg pheej has tas puab yeej yuav tsi ntseeg moog txug thaus kws puab pum qhov povthawj ntawm cov ntseeg Yexus txuj kevntseeg tsawv, yog ib lub tswvyim kws ruag heev lossis tsi muaj qaabhau, rua qhov peb yeej tsi muaj peevxwm muab tau povthawj uantej kws peb tub ntsib hab pum yaam ntawd taag lawm. Yog peb tub tsi tau ntsib tsi tau pum dlua, peb yeej muab tsi tau povthawj lug rua lwm tug saib. Qhov kws peb ua tau tes yog tshawb saib kuas meej meej hab sim, kom, pheeb hab tso cev rua sau xwb.

Qhov nuav yog qhov kws peb naj nub ua, yog tug lw ntawm txuj kevntseeg. Thaus kws peb lug saib nyob rua huv Vaajtswvtxujlug kws has txug kevntseeg los peb yeej pum tuab tug lw nuav nyob rua huv. Nyob rua huv tsaab ntawv kws sau moog rua cov tuabneeg Henplais, mas lub ntsab yog “Kevntseeg yog dlaabtsi?” Nwg muab ib cov tuabneeg kws ua neej nyob rua tam Vaajlugkub Qub coj lug ua qauv rua peb pum xwsle Mauxes, Yausuas, Mekhixedes hab Aloos. Hab nwg muab qhov kws tsi zoo coj lug qha rua peb hab, kuas peb pum has tas kevntseeg tsi yog le ntawd, hab qhov nuj nqes ntawm txujkev kws tsi ntseeg yog zoo lecaag.

Thaus kws peb lug kawm nyob rua huv tsaab ntawv nuav mas peb yuav pum has tas kevntseeg yog ib qho kev tsaag txug has tas yeej muaj qhov tseeb kws peb qhovmuag tsi pum, hab peb yeej tsi muaj peevxwm ntaus nqe lossis txais yuav tau lug ntawm qhov kws peb lub qhovmuag pum, peb lub pobntseg nov, peb lub qhovncauj tau saaj, peb lub qhovntswg tau na, hab peb txhaisteg tau tuav, kuas nwg yum tau peb has tas yeej muaj tag le tej kws tau muab lug ua timkhawv rua peb ntawd.

Phoo Henplais yog sau lug ceebtoom rua peb has tas yog peb tsi sim, tsi raus teg rua, hab tsi khaws yuav, yuav muaj dlaabtsi tshwmsim rua peb. Nyob rua huv phoo ntawv nuav mas nwg muab cov lug ceebtoom nuav faib ua ntau yaam lug qha rua peb pum has tas yog peb thaub qaab hab tsi ntseeg tomqaab kws tub muaj tej timkhawv kws nthuav tau qhov tseeb kws ua rua peb tso tau peb txuj kevntseeg rua lawd yuav muaj dlaabtsi tshwmsim rua peb.

Thaus kws peb lug txug rua tshooj kaum ib, mas peb yuav pum nwg sau txug cov tuabneeg kws puab siv puab txuj kevntseeg. Hab puab siv puab txuj kevntseeg zoo le lwm leej lwm tug tuabneeg hab xwb. Puab yeej tsi yog ib cov tuabneeg kws muaj fwvcheej dlaabtsi le. Muaj qee leej txha le yog cov kws peb hu has tas yog “Cov thawj coj kws coj tuabneeg,” lossis “Muaj tug xeebceem zoo heev.” Kuas coob leej puab puavleej yog tuabneeg zoo le koj hab kuv xwb. Kuas txhua qhov xwmtxheej kws tshwmsim rua puab, puab txhua tug puavleej tsaag has tas yeej muaj qhov tseeb kws ua rua puab ruaj sab tau, kuas puab yeej muab tsi tau povthawj nyob rua txhua qhov xwmtxheej ntawd.

Yeej tsi muaj leej twg muab tau povthawj le. Kuas tej timkhawv kws muab coj lug qha rua puab ntawd yeej yum tau puab kuas puab txavtxim sab ua le ntawd, hab muab qhov ntawd coj lug sim.

Henplais 11:8 has tas, “ Lug ntawm txuj kevntseeg Anplahaas txha le nooglug thaus kws nwg raug hu kuas tawm moog rua lub tebchaw kws nwg yuav tau txais lug ua nwg tug; hab nwg tawm moog, tsi paub has tas sov nwg yuav moog rua qhov twg.” (RSV)

Nwg yeej muab tsi tau povthawj has tas nwg yuav moog rua qhov twg. Kuas vim nwg tau txais cov lug kws nwg yuav tsi leeg yuav tsi tau kws lug ntawm Vaajtswv lug, cov lug nuav muaj timkhawv tseeb kws muaj zug heev rua nwg, ua rua nwg yuavtsum tau txais yuav, hab tawm moog lawv le kws nwg tau raug hu. Txujkev kws nwg taug coj nwg moog ntsib tej yaam kws nwg tsi tau ntsib dlua, hab txhua yaam kws tau cog lug tseg rua nwg txha dlhau lug ua nwg tug.

Nuav yog txuj kevntseeg. Peb txuj kevntseeg ruaj khov tsi yog vim peb saib ntsoov nwg, kuas yog lug ntawm qhov kws peb muab peb tugkheej tso rua qhov tseeb kws txuj kevntseeg yuavtsum txawb rua. Yog vim le nuav Vaajtswvtxujlug txha le has tas, “… txuj kevntseeg yog lug ntawm qhov kws nov, hab qhov kws nov yog lug ntawm Vaajtswv Txujlug,” Loos 10:17 (KJV)

Vaajtswv Txujlug muaj peevxwm tsaa tau txuj kevntseeg kuas sawv. Qhov nuav yog qhov kws zoo nyob rua huv phoo ntawv nuav. Yog peb nyeem taag los rov nyeem dlua, kawm, xaav hab ncu ca, nwg yuav maab maam ua dlejnum hab tshoov peb lub sab has tas, “Qhov nuav yuavtsum muaj tseeb!” Nuav yog qhov pib ntawm txuj kevntseeg, tomqaab ntawd maam le caw kuas muaj dlejnum tshwm tuaj.

Txawm le ntawd los tuab lub sijhawm ntawd, qhov kws ua semsov (doubt) kuj lug nrug txuj kevntseeg lug hab. Peb txhua tug yeej muaj qhov nuav. Yeej tsi muaj dlaabtsi kws tsi zoo nyob rua huv qhov nuav, yeej tsi muaj ib yaam kws txawv nyob rua huv. Peb has tas, “yog tag, qhov nuav yeej muaj tseeb.” Kuas nwg ho muaj ib lub suab has tas, “Ah, yog tag, kuas tej zag yuav tsi muaj le ntawd hab.” Yog le peb raug muab tso rua qhov kws peb muab tsi tau timkhawv ntxiv moog txug rua thaus kws peb pib tshais kaujruam moog rua yaam kws peb tsi pum rua yaav tomntej.

Yog muab ua yooj yooj yim has nua tes kevntseeg yog kev txaus sab tshais kaujruam moog rua yaam kws peb tsi pum rua yaav tomntej, xaam hab saib rua yaam kws Vaajtswv tau has, hab tshais kaujruam moog rua qhov ntawd. Hab tomqaab ntawd qhov lug teb maam le lug, qhov povthawj maam le lawv qaab, txhua yaam yeej moog le ntawd. Nuav yog tej kws sau tseg nyob rua huv Vaajtswvtxujlug.

Yog le nuav phoo Henplais txha le qha rua peb has tas, kevntseeg yog “qhov kws peb paub tseeb has tas peb yuav tau tej kws peb ca sab rua,” yog tej kws peb xaav tau, tej kws peb xaav pum nyob rua huv peb lub neej “qhov kws ua rua peb ca sab rua tej kws peb qhovmuag tsi tau pum,” Henplais 11:1 (RSV)

Dlaabtsi coj peb lug rua qhov kws ua rua peb ca sab rua? Yog qhov zoo kws nyob rua huv Vaajtswv Txujlug kws nrov tuaj rua huv peb lub sab, hab has tas “Qhov nuav yog qhov tseeb.”

Peb muaj timkhawv lug ntawm cov kws tub tshais kaujruam moog rua yaam kws puab tsi pum rua yaav tomntej dlhau lug lawd, hab tej kws puab ua ntawd tub qha rua peb pum has tas nwg muaj nuj nqes rua puab. Nuav yog qhov kws Henplais 12:1 has, “Yog le ntawd, vim peb tub muaj tuabneeg coob coob nyob puagncig peb ua timkhawv rua peb lawm …” Puab cov ntawd haslug rua peb, has rua peb has tas, “Cale nqeg rua huv haavdlej, tsi ua caag, lug sim hab saib seb zoo lecaag.” Peb yeej naj nub raug txhawb kuas tshais kaujruam moog rua yaam kws peb tsi pum rua yaav tomntej lug ntawm txuj kevntseeg.

Yog le, tsi xob pheej tshawb koj txuj kevntseeg saib koj muaj kevntseeg luj lossis miv. Saib rua qhov tseeb. Saib rua qhov kws Vaajtswvtxujlug has kws yog qhov tseeb. Nyeem taag los rov nyeem dlua, kawm taag los rov kawm dlua, muab coj lug xaav, coj lug ncu hab coj lug xyum, yuav ua rua koj pum meej zuj zug tuaj has tas, “Yeej tsimnyog hab zoo rua kuv tshais kaujruam moog rua qhov ntawd.” Tes yuav ua rua koj tshais tau kaujruam moog hab thaus koj tshais kaujruam moog lawd koj yuav tau qhov tseeb. Tomqaab ntawd koj yuav muaj qhov povthawj. Qhov nuav yog qhov xuv kws phoo Henplais muab rua peb ntsig txug txuj kevntseeg.

Tug Sau: Tsaav Sawm Hawj