Denver Hmong Alliance Church
Publishing Ministry Vo. 2

Lub Neej Hum Vaajtswv Sab

Tug Sau: Tsaav Sawm Hawj

Yuav ua lecaag txha ua tau lub neej hum Vaajtswv sab?

Muaj ntau lu lug teb rua lu lug nug nuav. Kuas kuv ntseeg has tas lu lug teb kws nwg siv tau taagnrho rua txhua lu lug teb rua lu lug nug nuav yog “Yuavtsum tuag rua kevtxhum hab cajsa rua Vaajtswv”. Yog peb xaav kuas peb ua tau lub neej hum Vaajtswv sab peb yuavtsum tau tuag rua kevtxhum hab cajsa rua ntawm Vaajtswv. Yog vim lecaag kuv txha has le nuav? Ca kuv teb le nuav:

Loos 6:11 “Ib yaam le ntawd, mej yuavtsum suav has tas mej tub tuag rua txujkev txhum lawm, kuas cajsa rua Vaajtswv nyob rua huv Yexus Khetos.” (NAS)

Tej zag peb yuav nug has tas tuag rua kevtxhum hab cajsa rua Vaajtswv yog txhais lecaag?

Paulus teb lu lug nug nuav nyob rua huv Loos tshooj 6 kws yog has txug tuabneeg txujkev txhum.

Kevtxhum yog pib qhov twg tuaj?

Ca kuv teb le nuav: Tug nyuas kaas nkaag lecaag moog nyob tau rua huv lub apple? Tej zag mej yuav xaav has tas yog nwg laum saab nrau nkaag moog rua huv. Kuas tsi yog le ntawd, scientist tshawb tau has tas tug kaas ntawd yog nwg tuaj saabhuv tuaj.

Yog lecaag nwg ho nkaag tau moog rua huv?

Yoojyim kawg. Muaj ib tug kaab nteg ib lub qai rua lub paaj thaus kws tsob apple taabtom tawg paaj. Tomqaab kws lub paaj ntawd dlhau moog ua lub txiv lawm tes lub qai le maam dlaug ua tug kaas nyob rua huv lub txiv hab luj hlub, noj lub txiv apple saab huv tuaj moog rua saab nrau.

Kevtxhum zoo tuab yaam nkaus le tug kaas ntawd ntaag. Nwg pib huv lub sab hab maab maam ua dlejnum moog rua huv tug tuabneeg ntawd txujkev xaav, nwg tej lug, hab nwg teg dlej teg num.

Uantej peb moog saib rua tej kws Paulus has nyob rua huv Loos tshooj 6 kws yog tuabneeg tej kevtxhum, ca kuv coj peb moog saib mivntsiv txug tej kws Paulus has uantej tshooj 6 nuav.

Nyob rua thawj thawj 3 tshooj lug txug rua tshooj 3 nqai 20 mas Paulus ua tuab zoo qha txug tuabneeg txujkev txhum, hab nwg muab tuabneeg tej kevtxhum nthuav rua peb pum.

Pib ntawm tshooj 3 nqai 21 moog taag nrho rua tshooj 5 mas Paulus has tas Vaajtswv tau rhawv ib txujkev lug rua tuabneeg txujkev txhum hab txujkev ntawd yog lug ntawm txujkev taabncuab (by grace). Nwg tsi yog saib rua ib yaam dlaabtsi kws ib tug txiv neej lossis ib tug quaspuj twg ua,

nwg tsi yog lug ntawm tej dlejnum zoo kws puab ua, lossis tej dlejnum kws puab ua nyob rua huv txujkev ntseeg,

tsi yog lug ntawm qhov kws puab ua lug ntawm qhov kws muaj pluaj sab zoo lossis muaj pluaj sab phem.

Nwg has tas yeej tsi muaj ib yaam dlaabtsi kws leej twg yuav ua tau kuas Vaajtswv zaam nwg tej kevtxhum, hab kuas nwg ua tau tuabneeg zoo nyob rua ntawm Vaajtswv. Kuas yog Vaajtswv ua taag nrho pub rua peb lug ntawm Nwg txujkev taabncuab (grace), vim Nwg txujkev hlub Nwg zaam txim rua tug tuabneeg txhum kws ntseeg Yexus Khetos.

Txawm yog peb tej kevtxhum yuav luj npaum lecaag, yuav ntau npaum lecaag, yuav tub npaum lecaag, yuav phem npaum lecaag, yuav txaus ntxub npaum lecaag, yuav limham npaum lecaag, hab yuav ua tuab npaum lecaag los Vaajtswv txujkev taabncuab yeej them tau taag huv tuabsi. Hab yog peb tej kevtxhum hajyam luj los txujkev taabncuab hajyam luj tuaj xwb. Nuav yog Paulus has txug txujkev cawmdlim kws yog lug ntawm txujkev taabncuab (by grace).

Yog le nuav nyob rua huv tshooj 6 nqai 1 nuav Paulus txha le nug has tas, yog le peb yuav has lecaag? Peb yim meem ua kev txhum ntxiv kuas txujkev taabncuab txha le muaj ntau tuaj los. Nqai 2 Paulus has tas thov kuas tsi xob muaj le ntawd ib zag le. Paulus yog ib tug kws muaj laajthawj hab muaj txujkev xaav zoo heev, nwg txha le muab ob peb qhov lug teb le nraag nuav coj lug teb lu lug nug nuav:

Nyob rua huv nqai 2 mas nwg nug has tas, peb cov kws tub tuag rua kevtxhum lawd peb tseem yuav ua lecaag ua neej tau nrug kevtxhum? Yog ib lu lug kws nwg nug, kuas nyob rua huv lu lug nug nuav nwg has ib cov lug nyob rua huv. Nwg has tas peb tub tuag rua kevtxhum lawm.

Peb tub tuag rua kevtxhum lawm. Yog has tas koj yog ib tug ntseeg Yexus lawm tag, koj yog ib tug kws nyob rua huv lu lug kws nwg has tas “peb” nua. Koj tub tuag rua kevtxhum lawm (You have died to sin.) Nuav yog Paulus thawj thawj lu lug teb.

Peb yuav nug ntxiv has tas, tuag lecaag, yog nwg txhais lecaag rua kuv? Nwg puas yog txhais has tas kuv tuag rua kevtxhum lawm (Does that mean that I’m dead to sin?)

Tsi yog, nwg tsi yog txhais le ntawd. Nwg tsi yog has tas koj tuag rua kevtxhum le tug tuabneeg tuag, es koj yeej tsi nov, tsi ncu hab tsi paub dlaabtsi txug kevtxhum le lawm, kevtxhum yeej ua tsi tau kuas koj txaav, kevtxhum yeej ntxag tsi tau koj le lawm, tsi yog has tas kevtxhum yeej tsaa tsi tau kuas koj tsim, hab kevtxhum yeej lug nkaag tsi tau rua huv koj le lawm.

Nwg tsi tau has le ntawd. Nwg tsi tau has tas koj tuag rua kevtxhum lawd (It doesn’t say you are dead to sin.) Nwg tsi yog has txug qhov kws peb cajsa ua neej nyob taamsim nuav, kuas yog nwg has txug peb teg num, peb lub neej yaav taag lug (It’s not a state of being; it’s a past act.) You have died to sin. At some point in the past, you died to sin.

Yog le nuav Paulus txha le has ntxiv nyob rua huv 2 Kauleethaus 5:14-15 “Yexus Khetos txujkev hlub kaav taagnrho peb lub neej, qhov nuav xaus tau le nuav, has tas muaj ib tug tuag theej sawvdlawg lub txhoj, yog le ntawd txhua tug txha le tuag; 15 hab Nwg tuag theej txhua tug lub txhoj, Nwg ua le ntawd kuas cov tuabneeg kws tseem ua neej nyob tsi yog puab ua neej rua puab tug kheej lawm, kuas ua neej rua Nwg tug kws tuag hab tub sawv rov qaab lug lawm vim Nwg hlub puab.” (NAS)

Peb tub tuag lawm, nwg has. Yexus Khetos tub tuag hab peb tub tuag lawm.

Kaulauxais 3:3 “Rua qhov mej tub tuag lawm hab mej txujsa tub raug muab zais ca nrug Yexus Khetos nyob rua huv Vaajtswv lawm.” (NAS)

Mej tub tuag lawm. Mej txhua tug kws yog cov ntseeg Yexus mej tub ua mej lub nteeg taag lawm. Vim qhov kws mej tub tuag lawd, mej yuav tsi rov tuag dlua ib zag le lawm. Kuas yog mej tseem tsi tau tuag, mej yuav tuag hab txujkev tuag kws mej yuav tuag ntawd yog txujkev tuag kws yuav nyob moog ibtxhis.

Nuav yog Paulus has txug saab ntsujplig. Nwg siv qhov nuav lug has kuas peb totaub txug qhov tseeb ntawm lub neej saab ntsujplig. Lub sijhawm kws peb muab peb txujkev ntseeg tso rua huv Yexus Khetos peb tuag. Peb tub raug muab ntsa rua sau tug ntoo khaublig nrug Yexus Khetos lawm.

Kalatias 2:20 “Kuv tub nrug Yexus Khetos tuag sau tug ntoo khaublig lawm; txujsa kws nwgnuav kuv muaj tsi yog kuv txuj, kuas yog Yexus Khetos txuj; hab txujsa kws naj nub nwgnuav kuv tseem muaj ua neej nyob rua ntawm saab nqaj tawv nuav yog kuv ua lug ntawm txujkev ntseeg kws muaj nyob rua huv Vaajtswv tug Tub, tug kws hlub kuv hab muab Nwg tug kheej lug txhwv kuv.” (NAS)

Qhov nuav yog qhov kws Paulus has tas peb tuag rua kevtxhum.

Tej zag peb yuav nug has tas, peb tuag rua kevtxhum yog tuag lecaag?

Mej puas paub has tas peb cov kws ua kevcai raus dlej rua huv Yexus Khetos lawd yog peb tub ua kevcai raus nrug Yexus txujkev tuag lawm nua los?

“Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into His death?”

Lu lug kws “baptized” nuav tsi yog ntub dlej, kuas nwg yog qhuav. Nwg yog ib lu lug kws muab coj lug pev rua xwb. Nwg siv coj lug has le kws has nyob rua huv 1 Kauleethaus 12:13 “Ib yaam nkaus le ntawd, peb suavdlawg raug raus rua huv tuab lub cev lug ntawm tuab tug Vaajntsujplig, tsi has cov Yudais lossis cov Kislis, tsi has cov ua qhev lossis cov kws tsi ua qhev, peb suavdlawg puavleej raug tsim lug haus tuab tug Vaajntsujplig.” (NAS)

Nwg has tas Vaajntsujplig muab peb raus rua huv Yexus Khetos lub cev, nwg muab peb ntxig rua huv Yexus lub cev, nwg muab peb coj lug txuas rua Yexus lub cev, nwg muab peb coj lug koom nrug Yexus lub cev, lossis nwg muab peb faus rua huv Yexus lub cev. Qhov kws Paulus siv lu lug nuav tes yog le nuav.

Kalatias 3:27 “Rua qhov mej txhua tug kws tub raug raus rua huv Yexus Khetos lawd tub muab Yexus Khetos lug ua rig tsho rua mej naav lawm.” (NAS)

Txujkev kws raus rua huv dlej yog ib qhov cim kws qha has txug qhov tseeb ntawm saab ntsujplig. Thaus kws peb tau txais txujkev cawmdlim tsi yog has tas Vaajtswv zaam peb tej kev txhum hab cog lug has tas peb yuav nkaag tau moog rua ntuj ceebtsheej xwb, kuas tuab lub sijhawm ntawd peb tub raug muab tso rua huv Yexus Kheto hab nrug Nwg koom ib txujsa lawm. Yog le nuav peb tub tuag hab tub raug muab raus rua huv Yexus Khetos lawm.

Qhov kws raug muab raus rua huv Yexus Khetos yog ib qhov kws raug muab raus rua huv Nwg txujkev tuag. Yog le nqai 3, nwg txha le has tas peb tub raug muab raus rua huv Nwg txujkev tuag lawm.

Tej zag peb yuav nug has tas qhov nuav yog tshwmsim rua thaus twg?

Nwg tshwsim nyob rua huv peb txujkev ntseeg. Lub sijhawm kws peb muab peb txujkev ntseeg tso rua huv Yexus Khetos hab tau txais txujkev cawmdlim lawm, Vaajtswv coj peb rov qaab moog rua peb lub neej yaav taag lug hab peb tuag rua huv Yexus Khetos. Qhov nuav yog ib qhov kws tsi yoojyim totaub, kuas Vaajtswvtxujlug yeej has meej le ntawd.

Yexus txujkev tuag dlhau lug ua peb txujkev tuag. Nwg them nqe rua qhov kws peb tsimnyog tuag, peb tej kevtxhum muab tso rua sau Nwg lub cev nyob rua sau tug ntoo khaublig. Peb raug muab ntsaws rua huv Yexus Khetos txujkev tuag. Qhov nuav tshwmsim rua qhov Vaajtswv muab Yexus Khetos txujsa lug hloov peb hab lug them peb tej kevtxhum rua peb.

Yog le nuav lub sijhawm kws peb dlhau lug ua ib tug ntseeg Yexus peb tub nkaag lug koom nrug Yexus lawm, kws yog peb tuag nrug Nwg.

Yog le nqai 4 txha le has tas, “Therefore we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life.” (NAS)

“Yog le ntawd peb tub raug muab faus nrug Nwg lug ntawm txujkev kws raus rua huv txujkev tuag lawm, sub qhov kws Yexus Khetos raug tsaa sawv huv qhov tuag rov qaab lug lug ntawm Vaajleejtxiv lub tshwjchim, kuas peb txha le ua tau lub neej kws muaj txujsa tshab tuab yaam hab.” (NAS)

Qhov nuav txhais has tas peb tub raug muab faus rua huv Yexus Khetos lub cev thaus kws Nwg tseem nyob sau tug ntoo khaublig, tuag nrug Nwg moog rua huv lub qhov tuag, hab thaus kws Nwg sawv huv qhov tuag rov qaab lug los peb yeej tseem nyob nrug Nwg rua huv Nwg lub cev.

Txhais has tas peb tsi yog raug muab raus nrug Nwg txujkev tuag xwb, kuas peb tub raug muab raus nrug Nwg txujkev sawv huv qhov tuag rov qaab lug lawm hab.

Yog le peb tub tuag lawm, kuas peb tub sawv rov qaab lug lawm hab. Hab peb sawv rov qaab lug ua dlua tug tuabneeg tshab tsi zoo le tug kws tuag lawm. Tug qub tuag lawm, kuas tug tshab muaj sa nyob. Peb tuag nrug Yexus Khetos kuas peb txha le cajsa nrug Yexus Khetos. Peb koom nrug Nwg txujkev tuag sub peb txha le muaj feemcuam nrug Nwg txujkev sawv huv qhov tuag rov qaab lug.

Peb tau txais txujkev cawmdlim lug ntawm qhov kws koom nrug Nwg txujkev tuag hab peb raug muab hloov kuas ua tau lub neej dlawbhuv lug ntawm qhov kws koom nrug Nwg txujkev sawv huv qhov tuag rov qaab lug.

Lu lug kws has tas “newness,” mas yog (Kainotes), tsi yog (chronos), tsi yog tshab nyob rua dlua lub sijhawm kuas yog tshab nyob rua lwm hom, kws yog dlua hom tshab kws zoo dlua. Kws yog tau txujsa tshab.

Vaajlugkub qha has tas peb muaj dlua lub sab tshab, muaj tug ntsujplig tshab. Peb yog ib tug tuabneeg kws raug tsim dlua tshab, yog tug tuabneeg tshab, yaam qub tub dlua moog lawm hab txhua yaam tub dlhau lug ua yaam tshab lawm.

Yog le nqai 5 Paulus txha le rov qaab has ntxiv has tas yog peb koom cog nrug Nwg uake rua txujkev tuag, peb yeej yuav tau koom sawv nrug Nwg uake rua txujkev sawv huv qhov tuag rov qaab lug, kws yog lub neej tshab hab txujsa tshab.

Nqai 6 Paulus txha le moog ib theem ntxiv has tas peb tug tuabneeg qub tub raug muab ntsa rua sau tug ntoo khaublig nrug Yexus Khetos lawm, kuas tej kevtxhum kws nyob rua huv peb lub cev raug muab ua kuas pluj moog, sub peb txha le tsi tau ua kevtxhum qhev. Peb pum nyob rua huv Efexus 4:22-24 los nwg has yuav laug thooj le nuav hab.

Qhov kws has tas peb lub cev kws muaj txhum (our body of sin) tsi tau txhais has tas peb cev nqaj dlaim tawv kws muaj txhum, kuas yog nwg has txug tej kevtxhum kws nyob rua huv peb lub cev lossis (the entity of sin).

Nwg tsi tau has tas peb lub cev kws muaj txhum tub tuag lawm es peb yuav tsi txawj ua kevtxhum ntxiv le lawm, kuas yog peb moog saib rua lu lug entity mas lug Greek mas yog (katargeo) kws yog nwg has tas muab kev txhum lub zug tshem tawm lossis (to be deprived of its strength), lossis muab nwg txujkev tswj kws muaj taug tshem tawm.

Nyob rua huv Vaajlugkub Tshab mas nwg siv 27 zag rua qhov kws tuag rua kev txhum, kuas Paulus yeej tsi siv ib zag kws txhais has tas muab tshuav kuas puamtsuaj moog (to be eradicated). Yog le nuav lu lug ntxiv moog Paulus txha le has tas kuas peb tsi xob ua kevtxhum qhev moog ntxiv lawm. Nwg has tas kevtxhum yuav tsi tswj peb moog ntxiv lawm. Nwg tsi tau has tas peb yuav tsi muaj kevtxhum ntxiv lawm lossis peb yuav tsi ua kevtxhum ntxiv le lawm, kuas nwg has tas kevtxhum tsi yog tug kws kaav peb moog ntxiv lawm.

Yog yuav has kuas totaub nua tes yog has le nuav. Do I sin? Yes. Must I sin? No. Koj tseem yuamkev ua txhum, kuas koj tsi txhobtxwm lossis npaajsab moog ua kevtxhum lawm, lossis yuavtsum tau ua kevtxhum lawm. Kevtxhum tsi tswj koj lawm kuas Yexus Khetos yog tug kws tswj koj lawm.

Yog le nqai 7 nwg txha le has ntxiv has tas tug kws tuag lawm nwg tub dlim ntawm txujkev txhum lawm.

Nqai 8 Paulus txha le has ntxiv has tas qhov nuav yog qhov kws yuav nyob ruaj khov moog le. Yog has tas tamsim nuav peb tub tuag nrug Yexus Khetos lawd, peb ntseeg has tas peb yuav muaj txujsa nrug Nwg hab. Yog lecaag peb paub le ntawd, rua qhov nqai 9 has tas Yexus Khetos tub raug tsaa sawv huv lub qhov tuag rov qaab lug lawm, hab Nwg yuav tsi tuag ib zag ntxiv le lawm, kev taug tsi muaj cai tswj hab kaav Nwg lawm.

Nqai 10 txha le has tas “Rua qhov txujkev tuag kws Nwg tuag, Nwg tuag ib zag xwb txhwv tau taag nrho, kuas txujsa kws Nwg muaj nyob yog Nwg nyob rua Vaajtswv.”

Qhov nuav qha has tas Nwg tsuas ua ib zag xwb kaav moog taag ibtxhis, kuas peb ruaj sab tau has tas peb tej kevtxhum yuav tsi raug txhwv dlua ib zag ntxiv, hab Yexus yuav tsi rov qaab tuag dlua ib zag ntxiv lug them peb tej kevtxhum le lawm.

Vaajtswv tub txaus sab lawm, tug nqe rua kevtxhum tub them taag lawm, lub txim kws raug nplua tub them taag lawm. Yog le peb yeej tsi muaj qhov kws yuav ntshai has tas tsaam kevtxhum coj lub txim tuag rov qaab lug rua peb them dlua.

Yog le, qhov kws peb yog ib tug ntseeg Yexus lawm, muaj 2 yaam kws yog tseeb rua peb:

1. Peb tsi nyob huv qaab kev tswjfwm ntawm txujkev txhum lawm, nwg tsi muaj fwjchim kaav peb lawm.

2. Peb yuav tsi raug nplua hab them nqe rua kevtxhum ib zag ntxiv le lawm.

Nwg tsuas raug them ib zag xwb tes taag le ntawd le lawm. Yog le nuav peb puas tseem pheej xaav ua kevtxhum? Lossis peb yuavtsum tau ua kev txhum? No.

Yog has tas peb tseem ua kevtxhum nua yog tim leej twg? Yog tim peb, rua qhov thaus kws peb lug ntseeg Yexus hab Nwg them nqe rua peb tej kevtxhum taag lawd, Vaajtswv tub muab lub zug ntawm txujkev zoo tso rua huv peb tug tuabneeg tshab lawm, peb tub muaj Vaajntsujplig tug Dlawbhuv nyob rua huv peb lawm, peb tub tau txais qhov tseeb ntawm Vaajtswv lawm, peb tub muaj txhua yaam cuabyeej kws yuav paab kuas peb kov yeej tej kev sim sab hab tawm tau rua saab tod hab muaj yeej lawm.

Yog has tas peb tseem kov tsi yeej hab swb rua kevtxhum tes nwg yog tim peb xwb, tsi yog tim txujkev cawmdlim. Nwg tsi yog has tas tseem tshuav tej yaam dlaabtsi kws tseem tuncua nyob rua huv txujkev cawmdlim kws Vaajtswv npaaj, kuas nwg yog tim peb yeej tsi tau yog ib tug kws tau txais txujkev cawmdlim lawm tag tag.

Yog has tas peb tseem pheej ua tej kevtxhum kws uantej peb lug ntseeg Yexus es peb ua, tes qha tau has tas peb yeej tsi tau yog tug kws dlim lawm tag. Yog le ntawd kuas peb paub has tas kevtxhum yeej tsi muaj fwjchim kaav peb lawm. Kuas peb suav has tas qhov nuav muaj tseeb.

Yog le nqai 11, Paulus txha le has tas, kuas peb suav has tas peb tub tuag rua kev txhum lawm.

Qhov 2 mas kuas peb paub meej has tas txawm yog yuav muaj dlaabtsi tshwmsim nyob rua huv peb lub neej thaus kws peb ua txhum los peb yuav tsi raug them nqe rua kevtxhum ntxiv lawm.

Txawm le ntawd, los peb cov kws ntseeg Yexus lawd, peb yeej tsi has tas vim Vaajtswv yog tug kws muaj kev taabncuab hab muaj kev zaam txim tes peb yuav moog ua kevtxhum kuas ntau es sub Vaajtswv txha le muaj kev taabncuab rua peb ntau. Peb yuav tsi has tas txawm yog peb lub neej yuav nyam zoo lecaag los Vaajtswv txujkev taabncuab yeej yuav npug tau taag huv tuabsi.

Kuas peb yuav has tas, kuv tub raug tsim dlua tshab lawm, kuv tsi nyob huv qaab kevtxhum lawm, kuv yuav siv zug ua lub neej kws dlawbhuv, ncaaj nceeg hab zoo, kuv yuav ua lub neej kuas zoo. Kuv yuav vaamkhom Yexus Kheto lub fwjchim paab kuv kev ua neej. Kuv yuav ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam, hab thaus kws kuv yuamkev moog ua txhum los kuv yeej tsi ntshai leeg kevtxhum rua Vaajtswv, hab paub has tas Nwg yeej yuav zaam txim rua kuv, rua qhov tug nqe ntawm kuv tej kevtxhum nwg tub raug them taag lawm.

Txawm le ntawd los txujkev txhum yeej tseem naj nub ua rog nrug peb. Peb yuav ua lecaag peb txha le yuav kov yeej?

Nqai 11 – 23 Paulus txha le muab ob qhov lug teb rua peb le nraag nuav:

Qhov 1 kuas peb tuag rua kevtxhum.

Nyob rua huv nqai 11 mas Paulus has tas kuas peb suav has tas peb tub tuag rua kevtxhum lawm. Yog le qhov ib kws yuav paab kuas peb tawm tsaam yeej kevtxhum mas:

 Kuas peb suav lossis leeg paub has tas tej kws peb paub ntawd yog muaj tseeb. Kuas leeg paub lossis leeg yuav has tas peb tsi nyob huv qaab txujkev txhum lub fwjchim lawm, hab peb tsi nyob huv qaab tug nqe ntawm txujkev txhum lossis tsi muaj lub txim kws yog lug ntawm kevtxhum lawm. Peb yuavtsum leeg paub has tas qhov nuav muaj tseeb. Thaus kws peb yuam kev ua txhum, leeg txim, thov Vaajtswv zaam txim rua peb hab tsi xob ua ntxiv lawm.

 Nqai 12 – Tsi xob ca kevtxhum kaav peb lub cev kws txawj tuag nuav, es peb yuav noog nwg lug hab ua lawv le nwg txujkev ntshaw kws xaav kuas tau ntau, ntshaw luas tug, hab ntshaw khoom nplajteb (its lusts). Stop obeying your lusts.

 Nqai 13 – Tsi xob ca peb lub cev, peb tej teg tej taw, peb lub qhov ncuaj, hab peb tug nplaig ua ib qho cuabyeej rua kevtxhum coj moog siv ua kevtxhum lossiss ua tej yaam kws tsi zoo (unrighteousness).

 Nqai 16 – Peb tsi xob ua kevtxhum qhev ntxiv lawm, rua qhov txujkev kws ua kevtxhum qhev hab noog kevtxhum lug yog txujkev tuag.

 Nqai 23 – Paub ntshai has tas nujnqes ntawm txujkev txhum yog kev tuag.

Qhov 2 kuas peb cajsa rua Vaajtswv.

Nqai 11 Paulus has ntxiv has tas kuas peb suav hab leeg paub has tas peb cajsa rua ntawm Vaajtswv lawm. Kuas peb nrhav tej yaam zoo (righteous thing) hab pib ua tej yaam zoo xwsle:

 Nqai 13 – Muab peb tug kheej tsaws rua Vaajtswv le tug tuabneeg tuag kws sawv cajsa rov qaab lug lawm, kuas Vaajtswv siv peb tug kheej, peb tej teg tej taw, peb tug nplaig hab peb tej kev txawjntse ua cuabyeej ua tej yaam zoo rua Vaajtswv (do righteousness to God).

 Nqai 16 – Noog Vaajtswv lug, ua lub neej zoo hab ncaajnceeg.

 Nqai 17 – Muab peb tug kheej ua qhev rua txujkev zoo (righteousness)

 Nqai 22 – Rhawv kuas tau txujkev dlawbhuv (sanctification) hab tuav txujkev dlawbhuv ntawd kuas ruaj, hab ca sab rua txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis.

 Nqai 23 – Paub has tas peb tub tau yaam khoom plig kws Vaajtswv muab pub dlawb rua peb kws yog txujsa ntev dlhawv moog ibtxhis nyob rua huv Yexus Khetos lawm, hab lub homphaj rua peb txujkev ua neej yog Vaajtswv lub tsi yog peb lub lawm.

Yog peb ua peb lub neej le nuav peb yuav cajsa rua ntawm Vaajtswv hab peb yuav tawm tsaam yeej kevtxhum hab ua tau lub neej le Vaajtswv lub sab nyam.

Yog le qhov kws cajsa rua ntawm Vaajtswv txhais tau 3 yaam le nuav:
1. Lub neej hloov lawm (Transformed life).

Qhov kws cajsa rua ntawm Vaajtswv yog txhais has tas Vaajtswv tub hloov tug tuabneeg ntawd lub neej lawm. Vaajlugkub Tshab has txug qhov kws peb tub hlaa dlhau txujkev tuag lug tau txujsa lawm (Yauhaas 5:24, 1 Yauhaas 3:14)

Yexus cov thwjtim puab yog tuabneeg ntaus ntseg xwb kuas thaus kws puab ntsib Yexus lawd, puab lub neej hloov hab puab tuag taug rua Yexus lub npe.

Billy Sunday yog ib tug tuabneeg quav dlej quav cawv, kuas thaus kws nwg ntsib Yexus lawd, nwg lub neej hloov hab nwg coj tau phaav phaav tawm tug tuabneeg lug ntseeg Yexus.

John Wesley yog ib tug tuabneeg kws kawm ntawv sab, muajtxag npluanuj, yog ib tug kws muaj meejmom sab nyob rua huv cov tuabneeg Aaskiv (Englishman). Kuas muaj ib nub nwg ntsib Yexus nwg lub neej hloov, nwg tso lub neej kws muajtxag npluanuj tseg, moog ua Vaajtswv dlejnum hab txha le tshwm muaj Methodist Church

2. Lub homphaj hloov lawm (Transformed purpose).

Qhov kws cajsa rua ntawm Vaajtswv qhov ntxiv moog yog txhais has tas tug tuabneeg ntawd raug muab nqaa kuas sab hab nkaag tau moog koom nrug Vaajtswv tug kws tsim ntuj tsim teb lub homphaj lawm (partnership with the creative purpose of God.)
Lub homphaj rua nwg lub neej hloov lawm. Tej kws nwg npaaj rua nwg lub neej hloov lawm.

Vaajtswv yog tug kws nrug nwg npaaj tej homphaj rua nwg lub neej. Tej kws nwg ua yog ua lawv le Vaajtswv lub homphaj tsi yog lawv le nwg lub homphaj.

Nwg lub homphaj rua kev ua neej tsi yog rua lub nplajteb nuav, kuas yog rua lub neej kws tseem yuav lug rua tam tom hauvntej, kws yog ntuj ceebtsheej.

3. Kovyeej teebmeem (Transcending triumph)

Qhov kws cajsa rua ntawm Vaajtswv qhov ntxiv moog yog txhais has tas tug tuabneeg ntawd sawv hab tiv taug tej kev nyuaj sab ntxhuv plawv kws luj kws lug raug nwg.
Peb txhua tug puav leej raug teebmeem nyob rua huv peb lub neej, kuas tug kws tomqaab tej teebmeem lug raug nwg taag lawd, nwg tseem sawv ruaj khov le qub yog tug kws cajsa rua ntawm Vaajtswv.

Tsuas yog tug kws cajsa rua ntawm Vaajtswv txha le tiv taug hab kovyeej tej teebmeem kws luj luj hab lug raug nwg ntev ntev nyob rua huv nwg lub neej, hab tuav tau nwg lub neej kuas nyob ruaj khov rua ntawm Vaajtswv.
Lub nplajteb nuav yog lub nplajteb kws muaj teebmeem, tug kws yug lug ntawm Vaajtswv hab cajsa nyob rua huv Tswv Yexus lawd, txha le kovyeej lub nplajteb nuav.

1 Yauhaas 5:4 “For whatever is born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world – our faith.” (NAS)

“Rua qhov tug kws yug lug ntawm Vaajtswv txha le kovyeej lub nplajteb nuav; hab qhov nuav yog txujkev muaj yeej kws ua rua kovyeej lub nplajteb – peb txujkev ntseeg.”

Yog le tug kws tuag rua kevtxhum hab cajsa rua ntawm Vaajtswv txha le kovyeej lub nplajteb nuav hab ua tau lub neej hum Vaajtswv sab, rua qhov:

1 Thexalaunikes 4:3-5 has tas, “Rua qhov qhov nuav yog Vaajtswv lub sab nyam, mej txujkev dlawbhuv: kuas mej tsiv tawm ntawm txujkev nkauj kev nraug; kuas mej txhua tug nyag paub tswj nyag lub cev kuas nyob rua huv txujkev dlawbhuv hab txaus fwm, tsi xob muaj lub sab ntshaw, le Lwm Haiv Tuabneeg kws tsi paub Vaajtswv;” (NRS)

For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from fornication; that each one of you know how to control your own body in holiness and honor, not with lustful passion, like the Gentiles who do not know God;

1 Timautes 2:3-4 has tas, “Qhov nuav zoo, hab txaus Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej sab, tug kws xaav kuas txhua tug tuabneeg dlim hab lug rua txujkev paub ntawm qhov tseeb.” This is good, and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. (NIV)

Yog le, tug kws yuav tuag tau rua kevtxhum hab cajsa rua ntawm Vaajtswv yog tug kws ntseeg Yexus, hab tug kws ntseeg Yexus txha le yog tug kws ua tau lub neej hum Vaajtswv sab, hab tsuas yog tug kws ua tau lub neej hum Vaajtswv sab txha le tau txujsa ntev moog ibtxhis hab tau moog nyob Vaajtswv lub tebchaws.

Yexus has nyob rua huv Mathais 7:21 has tas, “Tsi yog txhua tug kws has rua Kuv has tas, ‘Tug Tswv, Tug Tswv,’ yuav nkaag tau moog rua ntuj ceebtsheej, kuas tsuas yog tug kws ua lawv le Kuv Txiv tug kws nyob sau ntuj ceebtsheej lub sab nyam txha le moog tau.” (NAS)

Yog peb xaav ua lub neej kws hum Vaajtswv sab, peb yuav tau tuag rua kevtxhum hab cajsa rua ntawm Vaajtswv.