Denver Hmong Alliance Church
Publishing Ministry Vo. 1

Tug quaspuj kws ntseeg Vaajtswv zoo yog tug zoo lecaag?

Tug Sau: Tsaav Sawm Hawj

Muaj 2 yaam kws kuv xaav has txug tug quaspuj kws ntseeg Vaajtswv zoo.

1. Nwg tug kheej
2. Nwg txujkev phoojywg nrug nwg tug quasyawg

1. Nwg tug kheej

Thawj thawj qhov mas tug quaspuj kws ntseeg Vaajtswv yog tug kws ntseeg Vaajtswv Leejtub kws yog tug Tswv Yexus Khetos (Yauhaas 3:16, 36). Nwg yog tug ntseeg kws muaj lub neej tshab ntawm saab ntsujplig, rua qhov Vaajtsujplig tug Dlawbhuv tub lug nyob huv nwg lawm (2 Kauleethaus 5:17; 1 Yauhaas 4:13). Nwg lub neej ua tau timkhawv txug nwg lub neej tshab. Nwg xaav nyeem Vaajtswv Txujlug hab xaav luj hlub rua nwg txujkev ntseeg (2 Petus 3:18), nwg nrug nwg Leejtxiv txuaslug lug ntawm kev thov Vaajtswv (Yauhaas 14:13-14), hab tej kws nwg nyam ua hab nwg ntshaw yog lawv le Vaajtswv sab nyam (Efexus 4:17-32, 5:1-12). Thaus nwg yuamkev ua txhum, nwg leeg txim rua nwg Leejtxiv hab Nwg yuav zaam txim rua nwg (1 Yauhaas 1:9).

Yog nwg tsi tau yuav quasyawg, nwg tsuas yuav tug txivneej kws ntseeg Yexus xwb (2 Kauleethaus 6:14) hab ca nwg ua lub taubhau ntawm lub tsev tuabneeg (Efexus 5:22-24, 33), fwm nwg hab hlub nwg. Yog nwg tsi tau yuav quasyawg, nwg yuav ceev nwg lub cev kuas dlawbhuv, hab yuav thaiv nwg lub qhovmuag hab tej kev xaav tawm ntawm tej kws tuabneeg nplajteb nyam ua.

Tug quaspuj kws ntseeg Vaajtswv yuav moog koom pawgntseeg kws qha hab coj lawv le Vaajtswvtxujlug qha, kuas luj hlub rua txujkev ntseeg, ua kevcai raus dlej, koom nrug pawgntseeg noj Yexus rooj mov, siv tej koobmoov kws nwg muaj paab Vaajtswv dlejnum, hab paab xaa txuj moo zoo moog rua tuabneeg nplajteb (Henplais 10:25; Mathais 28:17-20). Nwg paab cov tuabneeg txomnyem le kws nwg paab tau (Paajlug 31:20). Thaus nwg hlub tav lossis laug rua txujkev ntseeg hab lub neej lawm, nwg paub has tas nwg yog ib tug kws ua tau qauv qha rua cov namtsev txhua phaab tuabneeg (Titus 2:3-4).
Tug quaspuj kws ntseeg Vaajtswv, nwg tso sab rua nwg tug Tswv lub fwjchim hab txujkev taabncuab rua txhua yaam kws nwg ua. Nwg paub has tas nwg zoo le tug ceg maab yog nwg tsi txuas rua tsob maab nwg yeej txi tsi taug txiv (Yauhaas 15:1-18), nwg leeg paub has tas nwg tsuas yog ib nyuas ceg kws tug Tswv muab nwg cov txiv dlai rua xwb. Nwg txi tau Vaajntsujplig cov txiv kws yog kev hlub, kev kaaj sab, kev thaaj yeeb, sab ntev, ua zoo, muaj sab mog muam, sab ncaaj, hab tswj tau nwg lub sab (Kalatas 5:22), hab paub has tas tej nuav yog Vaajntsujplig cov txiv tsi yog nwg cov. Tej nuav yog tej kws tshwm lug ntawm Vaajntsujplig tug Dlawbhuv kws nyob huv nwg, hab nwg muab tshwjchim rua Nwg kws ua tej nuav tav nyob rua huv nwg.

Nwg tswj tau nwg tug nplaig hab tsi has lug phem lug nyaav rua leej twg (Yakaunpaus 3:2), nwg tsi ntau ncauj, tsi taug xaiv, tsi tshev lwm tug, tsi foom lwm tug, has lug tseeb hab has lug zoo rua txhua tug.

Tug quaspuj kws yuav ua tau Vaajtswv num tsi yog nwg muaj kev phoojywg nrug Vaajtswv xwb kuas nwg yuavtsum muaj kev phoojywg nrug lwm tug hab. Ib qhov kev phoojywg kws tseemceeb yog txujkev phoojywg kws nwg muaj nrug nwg tug quasyawg.

2. Nwg txujkev phoojywg nrug nwg tug quasyawg

a. Vaajtswvtxujlug has lecaag txug kev phoojywg nrug koj tug quasyawg?

Thawj thawj qhov hab yog qhov kws tseemceeb tshaaj mas yog yuavtsum noog Vaajtswv lug hab ua le Vaajtswv Txujlug qha. Qhov nuav yog qhov kws yuavtsum tau txavtxim sab kuas zoo zoo uantej kws meb sis yuav. Vaajtswv has tas, “ Ob tug tuabneeg puas taug kev uake tau, tsuas tshwj has tas ob tug tub thaam hum lawm?” (Amaus 3:3).

Yuavtsum ua zoo hab hlub koj tug quasyawg le thaus kws meb nyav sis yuav lossis uantej kws yuav sis yuav. Thaus Vaajtswv coj Esvas lug rua Adaas thawj thawj zag mas yog Vaajtswv tsim Esvas lug ntawm Adaas tug taav hab dlaim tawv (Chivkeeb 2:21) hab ob tug dlhau lug ua ib lub cev (Chivkeeb 2:23-24). Lu lug kws has tas dlhau lug ua ib lub cev mas nwg txhais tau ntau dlua le kws cev nqaj dlaim tawv lug koom uake xwb. Nwg txhais has tas tug ntsuj, tej kev xaav, hab lub sab los lug koom uake huv tuabsi. Txujkev phoojywg nuav moog dleb dlua le txujkev kws txaus sab hab nyam rua lub cev (sensual and emotional attraction) hab moog kuas txug rua tug ntsujplig kws tsuas yog nrhav tau lug ntawm ob tug kws muab taag nrho ob tug tug kheej rua Vaajtswv hab ib leeg rua ib leeg. Txujkev phoojywg nuav tsi muaj txujkev xaav kws has tas “kuv hab kuv le” kuas muaj txujkev xaav kws has tas “wb hab wb le.”

Txujkev phoojywg nuav tsi yog nyob ib ntu xwb kuas yuavtsum yog nyob moog taag simneej. Paulus has nyob rua huv Loos 7:2 has tas, “Lawv le txuj kevcai, tug quaspuj kws yuav quasyawg lawm, nwg yuavtsum nrug nwg tug quasyawg nyob moog txug thaus nwg tug quasyawg tuag …,” Txujkev phoojywg nrug tug quasyawg yog txujkev phoojywg kws yuavtsum tau ua moog taag simneej.

Yuavtsum noog koj tug quasyawg lug. Efexus 5:22-24 has tas “Mej cov kws yog quaspuj, mej yuavtsum noog mej tej quasyawg lug ib yaam le mej noog tug Tswv lug. Rua qhov tug quasyawg yog tug kws muaj fwjchim kaav tug quaspuj, ib yaam le Yexus Khetos muaj fwjchim kaav cov ntseeg. Cov ntseeg yog Yexus Khetos lub cev, hab Yexus Khetos yog cov ntseeg tug Cawmseej. Yog le ntawd mej cov kws yog quaspuj, nyag yuavtsum noog nyag tug quasyawg lug txhua lu ib yaam le cov ntseeg noog Yexus Khetos lug.” Txujkev noog lug nuav yog muaj taag nrho kev fwm, txu fwjchim, kev kaaj sab, kev thaaj yeeb, sab ntev, ua zoo, muaj sab mog muam, sab ncaaj, hab tswj tau nwg lub sab nyob rua huv. Kaulauxais 3:18 has tas, “Mej cov kws yog quaspuj, nyag yuavtsum noog nyag tug quasyawg lug, mej ua le ntawd txha tsimnyog qhov kws mej yog tug ntseeg Yexus.” Yog koj noog koj tug quasyawg lug tes nwg yuav hlub koj hab meb txujkev phoojywg yuav zoo, hab meb yuav kaaj sab ua Vaajtswv num.

b. Tug quaspuj kws ntseeg Yexus yuav ua lecaag yog has tas nwg tug quasyawg tsi ntseeg Vaajtswv?

Txujkev kws ua ib tug quaspuj rua tug kws tsi ntseeg Vaajtswv yog ib lub neej kws tsi yoojyim rua tug ntseeg Yexus. Txujkev txwjnkawm yog ib lub thaaj coglug kws muab ob tug tuabneeg lug koom ua ib lub cev (Mathais 19:5). Nwg yog ib qhov kws nyuaj heev kws tug ntseeg Vaajtswv hab tug tsi ntseeg yuav lug nyob tau uake kaaj sab quaslug (2 Kauleethaus 6:14-15).

Ntau zag mas cov ntseeg Yexus kws nyob rua lub neej kws zoo le nuav yuav nrhav kev tawm ntawm txujkev sis yuav, puab xaav has tas qhov nuav yog tuab txujkev kws yuav coj tau txujkev fwm Vaajtswv lug rua puab. Kuas Vaajtswv Txujlug tsi has le ntawd. Nwg yog ib qhov kws tseemceeb heev kws tsi yog has tas peb yuavtsum txaus sab rua tej kws peb raug xwb, kuas peb yuavtsum nrhav kev kuas coj tau tshwjchim lug rua Vaajtswv thaus kws peb ntsib tej kev ceeblaaj (1 Kauleethaus 7:17).

Vaajtswvtxujlug has txug cov kws yuav cov tsi ntseeg Vaajtswv nyob rua huv 1 Kauleethaus 7:12-14 has tas, “… Yog ib tug kwvtij twg muaj ib tug quaspuj kws tsi ntseeg Vaajtswv hab nwg txaus sab nrug nwg nyob, nwg yuavtsum tsi xob muab nwg nrauj. Hab yog ib tug quaspuj muaj tug quasyawg kws tsi ntseeg Vaajtswv, hab nwg txaus sab nrug nwg nyob, nwg tsi xob muab nwg nrauj. Rua qhov has tas tug quasyawg kws tsi ntseeg Vaajtswv tub raug cais tawm lug ntawm nwg tug quaspuj kws ntseeg Vaajtswv lawm, hab tug quaspuj kws tsi ntseeg Vaajtswv tub raug cais tawm lug ntawm nwg tug quasyawg kws ntseeg Vaajtswv lawm…”

Cov ntseeg Yexus kws yuav cov tsi ntseeg Vaajtswv yuav tau thov Vaajntsujplig tug Dlawbhuv lub fwwjchim ua kuas puab muaj peevxwm txais yuav Yexus Khetos hab ua lub neej nyob rua huv qhov kaaj ntawm Vaajtswv xubndlag (1 Yauhaas 1:7). Puab yuav tau thov Vaajtswv lub fwjchim hloov puab lub sab kuas puab txi tau Vaajntsujplig tug Dlawbhuv cov txiv (Kalatas 5:22-23). Tug quaspuj kws ntseeg Yexus yuavtsum muaj lub sab noog lug, txawm yog nwg tug quasyawg yog tug kws tsi ntseeg Vaajtswv los nwg yuavtsum noog nwg lug (1 Petus 3:1), hab nwg yuavtsum nyob ze Vaajtswv hab tso sab rua Vaajtswv txujkev hlub kev taabncuab paab kuas nwg ua tau.

Cov ntseeg Yexus lub neej tsi yog yug yuav nyob yug ib leeg; puab yuav tau nrhav kev paab saab nrau lug rua puab lub neej, xwsle pawgntseeg hab tej paab kws tuaj kawm Vaajtswvtxujlug uake. Kev yuav tug quasyawg kws tsi ntseeg Vaajtswv tsi tau muab txujkev phoojywg ntawm txujkev txwjnkawm khu kuas txawv dlua le lwm tug. Yog le txhua tug quaspuj kws ntseeg Yexus yuavtsum thov Vaajtswv rua puab tug quasyawg hab ca Yexus Khetos maam le ua lub teeb ci tuaj rua puab (Filipis 2:14). Thov kuas muaj tseeb le 1 Petus 3:1 tau has hab kuas tug quasyawg kws tsi ntseeg Vaajtswv lug txais yuav Yexus ua nwg tug Tswv hab tug camseej. Qhov nuav yog txhua tug ntseeg Yexus kws yuav tug kws tsi tau ntseeg Vaajtswv txujkev ca sab.

c. Vaajtswvtxujlug has lecaag txug txujkev txwjnkawm kws tsi muaj kev kaaj sab?

Qhov kws peb paub tseeb mas txujkev txwjnkawm kws tsi muaj kev kaaj sab tsi yog ib qhov kws Vaajtswvtxujlug has tas yuav sis nrauj tau. Nyob rua huv Malakaus 10:11-12 Yexus has tas, “Yog leejtwg muab nwg tug quaspuj nrauj hab moog yuav dlua quaspuj kuj yog nwg ntxag luas quaspuj. Tuabyaam nkaus le ntawd yog ib tug quaspuj muab nwg tug quasyawg nrauj, hab nwg moog yuav dlua quasyawg kuj yog nwg ntxag luas quasyawg.” Lawv le Vaajtswvtxujlug mas peb pum has tas tuabneeg tsi muaj cai muab txujkev txwjnkawm kws tsi muaj kev kaaj sab ua kuas pluj moog. Vaajtswv npaaj txujkev txwjnkawm mas yog yuav moog taag simneej.

Efexus tshooj 5 muab txujkev txwjnkawm ua ib tug dluab txug txujkev phoojywg kws Vaajtswv muaj rnug peb. Nuav yog ib qhov kws vim lecaag Vaajtswv txha le tsi pub sis nrauj. Vaajtswv yog tug kws qha kuas peb txawj has cov lug kws has tas, “moog txug nub kws kev tuag muab wb cais.” Nwg tsim tej nuav kuas zoo rua peb. Txujkev sis nrauj lossis tawg cuab tawg yig yog qhov kws coj txujkev nyuaj sab ntxhuv plawv lug rua tug quaspuj hab tug quasyawg, tub tsi xaam txug cov mivnyuas. Nyajtxag yog ib yaam kws ua rua tej txwjnkawm tsi muaj kev kaaj sab muaj kev sis nrauj tshwm tuaj.

Tsev tuabneeg yog ib qhov kws thaiv kev vaammeej rua txhua txujkev ua neej (society), hab kev sis nrauj ntau coj kev tsi zoo, hab kev nyuaj sab quaj ntsuag lug rua txhua yaam kev coj noj coj ua (culture). Qhov nuav tsi tau has tas Vaajtswv xaav ca peb nyob rua huv txujkev txwjnkawm kws tsi muaj kev kaaj sab moog le, Nwg tsi tau has kuas peb tum nav hab tiv kev txomnyem sab moog taag le. Thaus Vaajtswv nrug peb khu teebmeem ntawm txwjnkawm mas, Nwg saib rua qhov kws has tas yuav khu qhov teebmeem lecaag, Nwg tsi saib rua qhov kws muab txujkev txwjnkawm ua kuas pluj moog. Xwsle Nwg has txug dlaab ntxhwgnyoog muaj feem cuamtshuam rua txujkev txwjnkawm (1 Kauleethaus 7:5). Nwg has tas ob namtxiv yuavtsum muaj kev phoojywg lug ntawm kev ua namtxiv, sub dlaab ntxhwgnyoog txha le ntxag tsi tau ob tug. Nwg has tas cov quasyawg yuavtsum saib taug puab tej quaspuj sub txha le tsi taabkaum puab txujkev thov Vaajtswv (1 Petus 3:7).

Lug ntawm cov Vaajlugkub nuav peb pum has tas txujkev txwjnkawm yog ib lub tshaav rog rua saab ntsujplig. Qhov nuav txhais has tas peb yuav tau ua dlejnum nyaav nrhav kuas tau txujkev phoojywg, tsi yog sis tawm tsaam nyob rua huv txujkev phoojywg. Vaajtswv txhawb peb zug rua txujkev kws rov qaab muaj kev sis raug zoo. Mathais 18:14-16 txhawb kuas qheb sab hab ncaajnceeg rua txujkev sis txuaslug txug tej kev mob sab hab npautawg kws tshwm lug ntawm kev txhum. Nwg txhawb kuas nrhav kev paab lug ntawm lwm leej lwm tug.

Tej txwjnkawm kws tsi muaj kev kaaj sab feem ntau yog tshwm lug ntawm qhov kws ob tug ib tug lossis ob leeg tsi kaam ua le Vaajtswv tug dlej sab rua txujkev txwjnkawm (Efexus 5:21; 1 Petus 3:1; 1 Kauleethaus 7:12-14). Peb yuavtsum ncu has tas, “ Vaajtswv yeej saib ntsoov cov tuabneeg kws ncaajnceeg, hab nwg naj nub noog puab tej lug thov; kuas nwg tawmtsaam cov tuabneeg kws ua phem. Yog mej ua mej lub neej zoo, leejtwg yuav ua tau phem rua mej?” (1 Petus 3:12-13). Vaajtswv paub txujkev ntsim sab hab tsi kaaj sab ntawm txujkev txwjnkawm, hab Nwg totaub txujkev ntshaw ntawm saab nqajtawv, kuas Nwg muab Nwg Txujlug kws has txug qhov nuav rua peb lawm, Nwg xaav kuas peb noog Nwg lug. Txujkev noog Vaajtswv lug yeej ibtxwm coj kev zoo sab (joy) lug rua Vaajtswv hab rua peb (Loos 16:19).

d. Yuav ua lecaag yog has tas tug quaspuj hab tug quasyawg has tsi hum rua kev muab nyaj ib feem kaum (10%) paab Vaajtswv dlejnum?

Thaus tug quasyawg hab tug quaspuj has tsi hum rua kev muab nyaj ib feem kaum rua pawgntseeg hab lwm yaam kev ua Vaajtswv num mas yuav muaj ntau qhov kev tsi sis hum tshwm tuaj.

Naj nub nwgnuav kev muab nyaj ib feem kaum hab nyaj sab dlawb yog peb muab rua Vaajtswv lug ntawm txujkev hlub hab ua Vaajtswv tsaug rua tej koob moov kws peb tau txais le kws peb yog Nwg cov mivnyuas. Peb tsi muab le kws peb tseem nyob huv qaab txuj kevcai kws nyob rua tam Vaajlugkub Qub kuas peb muab le kws peb nyob rua tam kev taabncuab (grace). Peb tej nyaj ib feem kaum hab nyaj fij mas yog muab paab rua pawgntseeg hab kev xaa moo zoo. Lub hauvpaug tes peb yeej muab tsi tau ntau dlua le kws Vaajtswv foom koob moov rua peb, kuas nwg yeej foom koob moov nplua mag rua peb, muab nas rua huv, hab plhwj rua saab nrau. Yog yuav muab ua dlua lwm lu lug has nuav tes peb has tau has tas thaus kws peb muab lawv le kws Vaajntsujplig qha rua peb lub sab muab tes Vaajtswv yuav foom koob moov nplua mag rua peb lawv le kws peb tau muab lawd (Lukas 6:38).

Txawm le ntawd, los peb ua tsi tau lub neej kws tsi noog Vaajtswv lug es ca sab has tas Nwg yuav foom koob moov rua tej kws peb tsi noog Nwg lug ntawd. Rua qhov has tas yog peb ua lub neej kws tsi noog Vaajtswv lug tes tej koob moov kws tau lug ntawm tej kws muab rua Vaajtswv ntawd yuav ua rua tug kws muab ntawd muaj lub sab xaav yuamkev rua tej kws nwg muab, qhov nuav yog lub hauvpaug kws ua rua cov Falixais yuamkev. Thaus kws peb muab rua Vaajtswv mas yuavtsum muab lug ntawm txujkev txaus sab quas hlo muab. 2 Kauleethaus 9:6-7 has tas “Mej yuavtsum ncu ntsoov has tas tug kws cog tsawg nwg yeej yuav tau sau tsawg. Tug kws cog ntau nwg yeej yuav tau sau ntau. Yog le ntawd nyag yuavtsum muab lawv le nyag tub xub xaav tseg lawm, tsi yog yuav khauvxwm lossis yug yuav yuam yug lub sab muab.” Txujkev kws muab lug ntawm qhov kws yuavtsum tau muab lossis muab coj moog txhaws tej yaam kws yug ua tsi tau, nwg yuav tsi muaj nuj nqes dlaabtsi rua peb saab ntsujplig lossis yuav tsi coj koob moov lug rua peb lub cuab lub yig.

Cov quaspuj kws ntseeg Vaajtswv nyob huv qaab Vaajtswv lub fwjchim, hab puab txujkev kws ua lawv le Vaajtswv Txujlug yog qhov kws tseemceeb rua qhov tej zag puab cov quasyawg yog cov kws tsi kaam muab nyaj. Txujkev noog lug hab txujkev ncaajnceeg kws puab paub has tas yuav ua rua Vaajtswv txaus sab yuav ua tau timkhawv rua puab cov quasyawg. Lawv le Vaajtswv tau teeb tseg tes tug quaspuj hab tug quasyawg ob tug yog ib tug (Malakaus 10:8). Yog has tas muaj kev has tsi sis hum txug kev muab nyaj fij rua Vaajtswv, tug quaspuj tsi muaj cai txeeb nwg tug quasyawg lub fwjchim hab muab nyaj fij rua Vaajtswv hloov nwg tug quasyawg chaw. Yog has tas tug quasyawg tsi kaam es tug quaspuj ca le muab nyaj fij rua Vaajtswv le lawm, tes yog tug quaspuj txeeb lub fwjchim ntawm tug quasyawg kws yog lub taubhau ntawm tsev tuabneeg (Efexus 5:22-23) lug rua nwg lawm, hab tsi yog lawv le Vaajtswv teeb tseg lawm. Cov quaspuj yuavtsum ua lub neej noog Vaajtswv lug hab ua le Nwg has (Efexus 5:22) Txujkev noog lug yuav coj koob moov hab kev taabncuab (grace) lug rua peb kuas peb sawv taug rua txujkev ntseeg.

Vaajtswv muaj kev ua kuas tej nuav tav lawm, peb tso sab rua Nwg ua hab nyob ib caag saib xwb, tsi xob moog muab qhov kws tub yog lawd coj lug ua kuas tsi yog. Yog has tas tug quasyawg yog tug kws xaav muab nyaj fij rua Vaajtswv los tug quaspuj yuav tau noog le tug quasyawg has, lawv le Vaajtswv Txujlug tau has tseg lawd, Vaajtswv txha le yuav foom koob moov rua meb. 1 Xamuyees 15:22 Xamuyees has tas, “Koj ua tuab zoo xaav saib, tug Tswv txaus sab rua yaam twg: tug Tswv xaav kuas tuabneeg noog nwg lug lossis muab tsaj tua fij rua nwg? Noog tug Tswv lug zoo dlua qhov kws muab tej yaaj zoo nkauj tua fij rua Nwg.”