Governance Authority
Kx. Nom Xyooj Hawj—Pastor
Txooj Xyoob Hawj – VC (2016-2017)
Koob Meej Hawj – Elder( 2015-2016)
Tsaav Sawm Hawj –Elder (2015-2016)
Ntxoov Yaaj Vaaj – Elder (2016-2017)
Txawj Ntxhw Lis – Elder(2015-2016)
Txawj Moos Thoj—Elder (2016-2017)
N. Txawj Moos Thoj – Secretary
N. Nplaj Thaiv Hawj –Treasurer

Assistant Treasurer
N.Kx. Paaj Nquab Hawj

Trustees
Nyaj Ntxawg Hawj–Lead
Ntshab Yaaj Hawj
Tswb Hawj

Deacons
Num Yag Muas—lead
Ntshab Suav Hawj
Txawj Tsu Xyooj
Nyaj Vwg Hawj

Deaconesses
N. Vaam Tub Hawj—Lead
N. Ntxoov Lis Hawj
N. Xaiv Looj Hawj
N. Txawj Toog Hawj

Missions Committee
Kx. Paaj Nquab Hawj—Lead
N. Txooj Xyoob Hawj
N. Ntxoov Yaaj Vaaj
Yeev Hawj

Auditors
N. Xob Muas –lead
N. Txawj Xaab Muas
N. Tswvyim Muas
Nursery
N. Tsaav Fwm Hawj—Coordinator
N. Tswvyim Muas—Assistant
N. Chiachi Vwj–Assistant

Rules Committee (2015-2017)
Xf. Xaiv Yees Hawj—lead
Npuag Tooj Yaaj
Maiv Hawj

Ushers
Nyaj Xyooj Hawj—Lead
Laj Teev Hawj
Vaam Leej Hawj
Xeev Ntxawg Hawj
Tshaj Hlub Yaj
Nom Yeej Muas

Maintenance Team
Ntxoov Pov Lis—Lead
Txawj Toog Hawj
Tswv Vaaj Muas
Nyaj Lis Xyooj

Activity Team
N. Ryan Khang—Lead
Ryan Khang
N. Tsaav Sawm Hawj
Zuag Lis

Worship Committee(2016-2017)
Txawj Havis Hawj—Lead
Billy Muas
Chiachi Vue
Simon Thao
Nathan Hawj

Scholarship Committee (Standing)
Leigh Moua—Lead
Dao Allen—Secretary
Greg Lee
Yingtse Cha
Xeng Djoua Xiong
By-laws Committee(2015-2017)
Greg Lee – Lead
Maiv Hawj
Roger Hawj
Koob Meej Hawj
N. Txawj Xaab Muas

Safety team
Nplaj Thaiv Hawj—Lead
Ntxhee Hawj
Tswb Hawj
Bruce Muas
Xob Muas
Yim Looj Hawj
Xaiv Looj Hawj
Koob Pheej Muas

Hospitality Team
Nyaj Tub Yaaj—Lead
Ntsum Nplooj Hawj
Txawj Tsu Xyooj
Yim Looj Hawj
Neeb Hawj
Txooj Xaab Muas
Sara Maiv Hawj
N. Ntshab Suav Hawj
Ab Muas
N. Tswv Puam Hawj
N. Nyaj Vwg Hawj

Senior Adults Coordinator
Kx. Paaj Nquab Hawj

Children’s Ministry
Xf. Philip Hawj—Pastor
N. Laj Teev Hawj—Treasurer
N. Nyaj Xyooj Hawj—Secretary
N. Txawj Havis Hawj
N.Kx. Nom Xyooj Hawj

Men’s Ministry Team (2015)
Jimmy Vaaj – President
Nyaj Xyooj Hawj—Vice President
Tswv Koob Hawj—Secretary
Thomas Yaaj—Treasurer
Great Commission Women
N. Ryan Khaab – Director
N. Tsaav Sawm Hawj—Assistant
Zuag Lis—Secretary
N. Koob Pheej Muas—Treasurer
N. Kx. Nom Xyooj Hawj—Adviser

Youth Ministry Council
Xf.Tswv David Yang – Pastor
Xub Hawj—Treasurer
Pong Hawj—Secretary
Mr. & Mrs. Txooj Xeem Muas
Mr. & Mrs. Vaam Tub Hawj

Care Group Leaders
Txawj Ntxhw Lis
Kx. Nom Xyooj Hawj
Ntxoov Yaaj Vaaj
Txooj Xyoob Hawj
Maiv Hawj
Txawj Havis Hawj
Xeev Nruag Xyooj
Txawj Moos Thoj

Video Recording Team
Ryan Khaab – Lead
Ntsum Yeeb Hawj
Nyaj Ntxawg Hawj
Steven Muas
Timothy Hawj

Church Website
Hlub Hawj—Lead

Prayer Team
N. Tshaj Hlub Yaj—lead
N. Ntsum Yeeb Hawj
N. Nom Yeej Muas
N. Xeev Ntxawg Hawj
N. Nyaj Tub Yaaj
N. Txwj Zaaj Hawj
Sara Maiv Hawj
N. Txawj Xeeb Lauj
Short Term Mission (2016)
N. Tshaaj Hlub Yaj
Tshaj Hlub Yaj
Tswvyim Muas
Txawj Toog Hawj
Tswv Kong Hawj

Subcommittees
Praise and Worship team:
Nathan Hawj
Hannah Hawj
Gabriel Vaaj
Emmanuel Vaaj
Joshua Yaaj
Mercede Hawj
Shana Hawj
Sean Allen
Billy Muas

Greeters
Xeev Nruag Xyooj—Lead
Tshaj Hlub & N. Tshaj Hlub Yaj
Xeev Ntxawg & N. Xeev Ntxawg
Nyaj Xyooj & N. Nyaj Xyooj Hawj

Sound system Team:
Konmong Muas
Chuyee Muas
Txawj Havis Hawj
Dilon Hawj
Stage Manager
Zaam Nplooj Moua
Hlub Her
Xub Her

Computer/video
Chiachi Vwj
Billy Muas